Систем продуктовода кроз Србију

Продуктоводима се обезбеђује најрационалнији и најбезбеднији транспорт нафтних деривата до потрошачких центара, модерно управљање продуктима, смањене губитака и вероватноће изливања.  Пројектовани транспорт деривата нафте (бензин и дизел гориво) обављао би се цевоводом у дужини од око 400 километара, од Рафинерије нафте Панчево у три правца, преко Новог Сада до Сомбора,  преко Смедерева и Јагодине до Ниша и ка Београду. На наведеним локалитетима налазили би се терминали за складиштење нафтних деривата одакле би се вршило снабдевање гравитирајућих региона.
Систем продуктовода кроз Србију је пројекат од националног интереса јер доприноси сигурности снабдевања, енергетској ефикасности, очувању и заштити животне средине, мањој зависности од временских услова приликом транспорта као и равномерном регионалном развоју.
Активности на реализацији пројекта су почеле 2007. године и до сада је урађено следеће:
  • Урађена је и ревидирана Претходна студија изводљивости за Систем продуктовода кроз Србију са Идејним пројектом и Претходном студијом о процени утицаја на животну средину;
  • Влада Републике Србије усвојила је Просторни План подручја посебне намене Система продуктовода на траси Сомбор-Нови СађПанчево-БеограђСмедерево-Јагодина-Ниш, који је израдила Републичка агенција за просторно планирање;
  • Потписан је Меморандум о разумевању са градовима/општинама кроз које пролази продуктовод;
  • Потписан је Меморандум о Сарадњи на реализацији пројекта изградње Система продуктовода кроз Србију са Министарством трговине Републике Србије;
  • Потписан је Споразум и Анекс Споразума са НИС а.д. о међусобној сарадњи на изради Студије оправданости изградње продуктовода;
  • Израђена је Студија оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за потребе изградње Првог објекта Система продуктовода (деонице Панчево-Смедерево и Панчево-Нови Сад);
  • Влада Републике Србије је прогласила јавни интерес за изградњу Првог објекта Система продуктовода;
  • Исходована је локацијска дозвола за изградњу Првог објекта Система продуктовода.
Изградња Првог објекта Система продуктовода предвиђена је у три фазе: изградња продуктовода који повезује Рафинерију нафте Панчево и постојеће складишне резервоаре у Смедереву и Новом Саду;  изградња нових резервоара у Панчеву и Смедереву и обезбеђење услова за даљи транспорт.
У 2015. години почела је израда Пројекта за извођење и Пројекта за грађевинску дозволу деонице Панчево-Смедерево након чега би се ишодовала грађевинска дозвола и приступило изградњи објекта. Такође, планира се израда потребне техничке документације и припремни радови за потребе изградње деонице Панчево-Нови Сад. Пуштање у рад Првог објекта Система продуктовода планирано је за 2020. годину. Реализација пројекта после 2020. године условљена је трендом потрошње горива и захтевима тржишта