Огласи

 

ЈП  Транснафта

оглашава

јавни позив за

ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

 

1.   ЈП Транснафта позива све заинтересоване понуђаче - правна и физичка лица да, у складу са Одлуком Надзорног одбора број 6-2/2 од 12.03.2014. године , број 7-6 од 11.04.2014. године, број 8-2 од 20.05.2014. године, број 9-1 од 09.06.2014. и број 10-9 од 11.08.2014. године учествују, у усменом јавном надметању (лицитацији), под условима из јавног позива за продају  возила:

 

Редни бр.

Марка и тип возила

Регистарски број

Година производње

Пређена километража

Почетна цена возила (РСД)

1.

 HONDA LEGEND 3,5

PA040 ŠJ

2007

318.115

1.093.500,00

 

2. Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у Новом Саду, Пут Шајкашког одреда бр. 8 , дана  20., 21., 22., 25. и 26. августа 2014. године у времену од 10 до 14 часова. Возило се продаје у виђеном и затеченом стању, без права купца на накнадну рекламацију, и биће продата по највишој понуђеној цени.

3. Лицитација ће се одржати у просторијама ЈП Транснафта на адреси у Новом Саду, Пут Шајкашког одреда бр. 8, дана 27. августа 2014. године, са почетком у 11,00 часова. 
Усмено јавно надметање је надметање на коме учествују најмање два понуђача. Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.  Уколико нема најмање два учесника за продају возила приступиће се одмах  продаји са почетном горе наведеном ценом. 

4. Право надметања имају правна и физичка лица која уплате депозит у висини 10% од утврђене почетне цене вредности зa  возило (исказане у динарској вредности у горњој табели, колона почетна цена возила). Уплата депозита врши се на рачун бр. 165-9796-48 ЈП Транснафта - депозит. Уплаћени депозит урачунава се при уплати остварене продајне цене.
Доказ о извршеној уплати, као и број рачуна (за правна и физичка лица) на који ће се извршити повраћај депозита, учесници су дужни доставити комисији на дан лицитације од 10,50 до 11,00 часова.

5. Представници правних лица која учествују у лицитацији морају предати оверена овлашћења за учешће на лицитацији и извод из регистрације привредног субјекта из АПР-а, а физичко лице мора доставити фотокопију личне карте.
Са изабраним понуђачем биће закључен уговор у року од 10 дана, од дана јавне лицитације.

Порез на апсолутна права по закљученом уговору пада на терет купца.

Преузимање возила се врши у року од 3 дана од дана уплате целокупног износа продајне цене. Купац који не плати продајну цену у року 8 дана од закључења уговора о продаји возила, губи право на повраћај депозита. Такође, учесници у надметању немају, односно губе право на повраћај уплаћеног депозита уколико:

a)     не доставе комисији на дан лицитације, у тражено време, доказ о изврешној уплати депозита и број рачуна за поврат депозита, као и уколико не доставе документацију из тачке 5. став 1 овог јавног позива;

b)     у заказано време не приступе лицитацији и прихвате почетну цену;

c)     одбију да потпишу записник о лицитацији;

d)    одбију да закључе уговор о купопродаји возила.

Учесницима јавне продаје који нису купили возило, уплаћени депозит се враћа у року од 3  дана од дана закључења поступка јавне продаје. Повраћај депозита правним и физичким лицима врши се на достављени рачун.
                                                                                                                                                     

6. На поступак и одлуку комисије учесник у јавној лицитацији може поднети приговор  на самом усменом јавном надметању. Комисија одмах размотра приговор и доноси коначну одлуку.

7. Сва додтна обавештења и информације о јавном позиву - огласу могу се добити преко броја телефона 064/888-6039.

                       Особа за контакт: Кевац Душко