Огласи

  

 

оглашава

јавни позив за

ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

1.     ЈП Транснафта позива све заинтересоване понуђаче - правна и физичка лица да, у складу са Одлуком Надзорног одбора број 63-5 од 03.05.2017. године, учествују у усменом јавном надметању (лицитацији), под условима из јавног позива за продају следећих возила:

Редни бр.

Марка и тип возила

Регистарски број

Година производње

Пређена километража - км

Почетна цена возила (РСД)

1.

 HONDA ACCORD 2,O

PA 029 ŠĆ

2008

246.122

413.306,78

2.

HONDA ACCORD 2,O

PA 029 ZC

2008

220.005

413.306,78

3.

HONDA ACCORD 2,O

PA 030 BN

2008

204.497

413.306,78

4.

ŠKODA FABIA 1,2

PA 017 UJ

2006

265.021

  85.000,00

Напомена: Возила HONDA ACCORD су регистрована до 08.09.2017. године, а ŠKODA FABIA није регистрована, технички неисправна.

2.     Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у Новом Саду, Пут Шајкашког одреда бр. 8, дана 29., 30., 31.05. и 01.06.2017. 2017. године у времену од 10 до 14 часова. Возила се продају у виђеном и затеченом стању, без права купца на накнадну рекламацију, и биће продата по највишој понуђеној цени.

3.        Лицитација ће се одржати у просторијама ЈП Транснафта на адреси у Новом Саду, Пут Шајкашког одреда

бр.8,дана 02.06.2017. године, са почетком у 11,00 часова.

Лицитациони корак износи 5.000,00 динара. Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају возила јави само један понуђач, возило се може продати том понуђачу.   

4.     Право надметања имају правна и физичка лица, која уплате депозит у висини 10% од утврђене почетне цене вредности за свако возило (исказане у динарској вредности у горњој табели, колона почетна цена возила). Уплата депозита врши се на рачун бр. 165-9796-48 ЈП Транснафта - депозит. У поље „позив на број" уписати број из колоне редни број (возила), у горњој табели огласа. Доказ о уплати без наведених података неће се прихватити. Уплаћени депозит урачунава се при уплати остварене продајне цене.
Доказ о извршеној уплати, као и број рачуна (за правна и физичка лица) на који ће се извршити повраћај депозита, учесници су дужни доставити комисији на дан лицитације од 10,50 до 11,00 часова.

5.     Представници правних лица која учествују у лицитацији морају предати оверена овлашћења за учешће на лицитацији и извод из регистрације привредног субјекта из АПР-а, а физичко лице мора доставити фотокопију личне карте.

Са изабраним понуђачем биће закључен уговор у року од 10 дана од дана јавне лицитације.

Порез на апсолутна права по закљученом уговору пада на терет купца.

Преузимање возила се врши у року од 3 дана, од дана уплате целокупног износа продајне цене. Купац који не плати продајну цену у року 8 дана од закључења уговора о продаји возила губи право на повраћај депозита. Такође учесници у надметању немају, односно губе право на повраћај уплаћеног депозита уколико:

а) не доставе комисији на дан лицитације, у тражено време, доказ о изврешној уплати депозита и број рачуна за поврат депозита, као и уколико не доставе документацију из тачке 5. став 1 овог јавног позива;

                            б) у заказано време не приступе лицитацији и не прихвате почетну цену;

                            в) одбију да потпишу записник о лицитацији;

                            г) одбију да закључе уговор о купопродаји возила.

Учесницима јавне продаје који нису купили возило уплаћени депозит се враћа у року од 3  дана, од дана закључења поступка јавне продаје, на достављени рачун.

 

 

6.      Сва додатна обавештења и информације о јавном позиву - огласу могу се добити преко броја телефона 064/888-6032.

                       Лице за контакт: Зоран Косојевић.