Делатност Предузећа

ЈП Транснафта Панчево обавља делатност транспорта нафте нафтоводом који се простире на траси од реке Дунав на граници са Републиком Хрватском до Панчева у укупној дужини од 154,4 км. Припадајућу инфраструктуру нафтовода чини терминал у Новом Саду са два резервоара за сирову нафту од по 10.000 м³, диспечерским центром и пумпном станицом, мерна станица у Панчеву и осам блок станица дуж трасе нафтовода. Један од основних задатака компаније је обезбеђење континуираног и безбедног транспорта сирове нафте за потребе Нис ад.


Одлуком о оснивању Предузећа, преузета  је обавеза да се у складу са законом, плановима рада и развоја и програмом пословања обезбеде услови за рад и несметано функционисање транспортног система, безбедност, редовно одржавање, развој и техничко-технолошко повезивање у јединствен систем транспорта нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима у Републици Србији и предузимање мера којима ће се допринети повезивању тих система са системима других држава за транспорт нафте и деривата нафте.


У условима велике енергетске зависности важно је осигурати стабилност снабдевања нафтом и њеним дериватима. Значајну улогу у томе има делатност складиштења нафте и деривата нафте. Складиштење обавезних резерви нафте и нафтних деривата уређено је директивама Европске Уније које државе чланице морају уклопити у национална законодавства ради обезбеђења сигурног снабдевања нафтним дериватима.
Имајући у виду потребу усаглашавања законодавства Републике Србије са европским законодавством, а тиме и потребу уређења система обавезних резерви нафте и деривата нафте, компанија планира да пружа услугу комерцијалног складиштења нафте и деривата нафте на сопственим складишним инсталацијама, као и да на основу дугорочне сарадње са правним телом,  које ће обављати послове формирања, чувања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за потребе државе, развија складишне капацитете за складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте. У том смислу ЈП Транснафта је успоставила сарадњу са Управом за  обезбеђење енергената,Републичким робним резервама и Законом о робним резервама дефинисани су услови и начин формирања, чувања, одржавања и надзора обавезних резерви нафте и деривата нафте, као и начин утврђивања потребне структуре обавезних резерви, Војском Републике Србије у делу заједничког коришћења резервоарских капацитета И складишта Војске Републике Србије. У складу са  усвојеном  структуром обавезних резерви, очекивано је да у циљу обезбеђења доступности сирове нафте рафинеријама и моторних горива потрошачима резервоарски простор за њихов смештај буде уз постојећи нафтовод за резерве сирове нафте односно уз планирани продуктовод за моторна горива.