Заштита животне средине

Svaka privredna, kao i svaka druga ljudska delatnost, ima određen uticaj na životnu sredinu, te je stoga inicijativa o afirmisanju društvene odgovornosti u prirodnom okruženju od podjednakog značaja za sve kompanije, bez obzira na veličinu i vrstu delatnosti. U tom kontekstu, JP Transnafta podrazumeva napor da uspostavi balans između potrebe za ekonomskim rastom i očuvanja zdravog prirodnog okruženja za buduće generacije.

U transportu nafte i naftnih derivata, transport naftovodima i produktovodima je po svim performansama a naročito ekološkim, ispred konvencionalnih vidova transporta.

Zdravo i bezbedno okruženje čini polaznu pretpostavku u poslovanju i razvoju JP Transnafta. Stoga se jedan od osnovnih segmenata poslovne filozofije JP Transnafta odnosi na zaštitu i unapređenje životne sredine, a poslovanje se odvija uz uvažavanje ekoloških zahteva i standarda ISO 14001.

JP Transnafta kontinuirano vrši procenu svojih stvarnih i potencijalnih uticaja na životnu sredinu sa ciljem stvaranja osnove za upravljanje aktivnostima na način koji uvažava potrebe zaštite životne sredine. Prilikom identifikovanja uticaja na životnu sredinu, uključujući i uticaje do kojih bi moglo doći pri akcidentnim situacijama, analiziraju se uticaji na vazduh, vodu, zemljište, prirodne resurse, floru, faunu i ljude.

U skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine kompanija obavlja monitoring, odnosno prati pokazatelje uticaja svojih aktivnosti na životnu sredinu i pokazatelje efikasnosti primenjenih mera prevencije nastanka ili smanjenja nivoa zagađenja.

JP Transnafta je definisala sve mere kontrole nad operacijama u slučajevima gde je to neophodno, a koje su povezane sa:

- identifikovanim značajnim aspektima životne sredine, koji se moraju staviti pod kontrolu u cilju sprečavanja zagađenja, reagovanja u slučaju vanrednih situacija, usaglašenosti sa zakonskim zahtevima i stalnog unapređenja i postizanja postavljenih ciljeva.

- identifikovanim rizicima za bezbednost i zdravlje zaposlenih, privremeno angažovanih lica i posetilaca koji se moraju staviti pod kontrolu u cilju sprečavanja nastanka incidenata, usaglašenosti sa zakonskim okvirima i stalnog unapređenja i postizanja postavljenih ciljeva.

- sistem upravljanja u slučaju hemijskog udesa i ostalih vanrednih situacija se definiše kroz niz procedura kroz koje se identifikuju moguća mesta nastanka hemijskog udesa i moguće ostale vanredne situacije  i definišu se načini reagovanja, mere, postupci i radnje koje treba preduzeti u slučaju nastanka vanrednih situacija.