Извештаји

Финансијски извештај за 2013 годину

Извештај независног ревизора на финансијски извештај 2013

Сагласност Владе РС на финансијски извештај 2013

Решење Владе РС на расподелу добити 2013

Извештај о пословању за 2013. годину

План јавних набавки за 2014. годину

Јавне набавке спроведене у 2014. години

План јавних набавки за 2015

Реализације ЈН за I и II квартал 2015. 

Финансијски извештај за 2014 годину

Извештај независног ревизора на финансијски извештај 2014

Сагласност Владе РС на финансијски извештај 2014

Реализације ЈН за I, II и III квартал 2015. 

Измена Плана јавних набавки за 2015. годину

Реализације ЈН за I, II, III и IV квартал 2015. године

Финансијски извештај за 2015. годину

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији годишњих фин. извештаја за 2015. годину 

План јавних набавки за 2016. годину

Реализације ЈН за I квартал 2016. годину

Реализације ЈН за II квартал 2016. годину    

План набавки за 2016. годину, ИЗМЕНА БРОЈ 1

Реализације набавки за I, II и III квартал 2016. године 

Програм пословања за 2016. годину

Ребаланс програма пословања за 2016. годину

Извештај за I, II, III и IV квартал 2016. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из прог. посл. за период од 01.01.-31.03.2016. год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.-30.06.2016.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања за период од 01.01-30.09.2016.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из прог. пословања за период од 01.01-31.12.2016.


Програм пословања за 2017. годину  

План набавки за 2017. годину

Реализације ЈН за I квартал 2017. годину 

Извештај за I квартал 2017. година 

Реализације ЈН за II квартал 2017. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пoсловања за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.